FANDOM


D/D Swirl Slime
(ディー)(ディー)スワラル・スライム
DDSwirlSlime-SP17-EN-C-1E
 Tên Việt Biệt Giới - Chất Lỏng Xoắn Ốc
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディースワラル・スライム
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
スワラル・スライム
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Suwararu Suraimu
 Tên Nhật (Dịch) D/D Swirlal Slime
 Tên Hàn ()() 스월 슬라임
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 200
 Mã số 45206713
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.