FANDOM


D/D Savant Kepler
(ディー)(ディー)()(どう)(けん)(じゃ)ケプラー
DDSavantKepler-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Biệt Giới - Hiền Triết Ma Thuật Kepler
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
どう
けん
じゃケプラー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
どう
けん
じゃ
ケプラー
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Madō Kenja Kepurā
 Tên Nhật (Dịch) D/D Magical Savant Kepler
 Tên Hàn D()D() 마도현자 케플러
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 10
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 11609969
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.