FANDOM


D/D Reroll
(ディー)(ディー)リビルド
DDReroll-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Biệt Giới - Phủ Trì
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディーリビルド
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
リビルド
 Tên Nhật (rōmaji) Dīdī Ribirudo
 Tên Nhật (Dịch) D/D Rebuild
 Tên Hàn D()D() 리빌드
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 71069715
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.