FANDOM


D/D Recruits
(ディー)(ディー)リクルート
DDRecruits-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Biệt Giới - Chiêu Mộ
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディーリクルート
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
リクルート
 Tên Nhật (rōmaji) Dīdī Rikurūto
 Tên Nhật (Dịch) D/D Recruit
 Tên Hàn D()D() 리크루트
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 08643186
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.