D/D Orthros
(ディー)(ディー)オルトロス
DDOrthros-SDPD-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Biệt Giới - Nhị Đầu Lang
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディーオルトロス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
オルトロス
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Orutorosu
 Tên Hàn D()D() 오르트로스
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 3
 Loại Fiend / Pendulum / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 1800
 Mã số 72181263
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.