FANDOM


D/D Necro Slime
  • Nhật: DDネクロ・スライム
  • Kana: ディーディーネクロ・スライム
  • Romaji: DīDī Nekuro Suraimu
  • Việt: Biệt Giới - Chất Lỏng Hoại Tử
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

1 CG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Bạn có thể trục xuất lá này từ Mộ của bạn; Triệu hồi Dung hợp 1 Quái thú Dung hợp "D/D/D" từ Bộ bài Phụ của bạn, dùng các quái thú bạn điều khiển như Nguyên liệu Dung hợp.
CÔNG / 300   THỦ / 300
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh D/D Necro Slime You can banish this card from your Graveyard; Fusion Summon 1 "D/D/D" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Materials.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.