D/D Lilith
(ディー)(ディー)リリス
DDLilith-SDPD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Biệt Giới - Nữ Chúa Khai Thiên
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディーリリス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
リリス
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Ririsu
 Tên Hàn D()D() 릴리스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 2100
 Mã số 12822541
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.