FANDOM


D/D Lamia
(ディー)(ディー)ラミア
DDLamia-SDPD-EN-SR-1E
 Tên Việt Biệt Giới - Nữ Thực Thần Quỷ
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディーラミア
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ラミア
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Ramia
 Tên Hàn D()D() 라미아
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 1900
 Mã số 19580308
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.