FANDOM


D/D Ghost
(ディー)(ディー)ゴースト
DDGhost-MACR-EN-C-1E
 Tên Việt Biệt Giới - Hồn Ma
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディーゴースト
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ゴースト
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Gōsuto
 Tên Hàn D()D() 고스트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 300
 Mã số 33334269
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.