FANDOM


vi_name = Biệt Giới - Ác Quỷ

vi_pendulum_effect = Một lần, trong khi lá này trong Vùng Dao động, khi đối thủ Triệu hồi Dao động một (số) quái thú: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, (các) quái thú đó không thể tấn công, hiệu ứng của chúng cũng bị phủ nhận

pendulum_effect = (1) Once, while this card is in the Pendulum Zone, when your opponent Pendulum Summons a monster(s): You can activate this effect; for the rest of this turn, that monster(s) cannot attack, also their effects are negated.

vilore = Không thể tấn công trừ khi bạn điều khiển quái thú "D/D" khác. Một lần trong lượt, trong Giai đoạn Chính của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Dao động mà đối thủ điều khiển; phủ nhận hiệu ứng của nó cho đến hết lượt này.

lore = You can only use this card name’s (2) Monster Effect once per turn. (1) Cannot attack unless you control another “D/D” monster. (2) During your opponent’s Main Phase (Quick Effect): You can target 1 Pendulum Summoned monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.