FANDOM


D/D Destiny Surveyor
Loại
Cấp sao

1 ★

CÔNG / THỦ

0 / ???

Bạn có thể chọn mục tiêu một Quái thú Dao động bạn điều khiển: trang bị lá này cho mục tiêu đó. Nếu quái thú được trang bị chiến đấu, quái thú đó không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu, bạn cũng không nhận thiệt hại chiến đấu từ trận chiến đó. Nếu một quái thú "D/D" bạn điều khiển chiến đấu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể trục xuất lá này từ Mộ của bạn; bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ trận chiến đó, đồng thời tiêu diệt quái thú mà nó đã tấn công, nếu bạn làm thế, gây thiệt hại cho đối thủ bằng với một nửa CÔNG của quái thú bị tiêu diệt đã có trên sân.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh D/D Destiny Surveyor You can target a Pendulum Monster you control: equip this monster to that target. If the equipped monster battles, that monster is not destroyed by battle, also you receive no battle damage from that battle. If a "D/D" monster you control battles (Quick Effect): you can banish this card from your Graveyard; you receive no damage from that battle, also destroy the monster it attacked and inflict damage to your opponent, equal to half the destroyed monster's ATK it had on the field.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.