FANDOM


D/D Cerberus
(ディー)(ディー)ケルベロス
DDCerberus-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Biệt Giới - Tam Đầu Lang
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディーケルベロス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ケルベロス
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Keruberosu
 Tên Hàn D()D() 케로베로스
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 6
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 600
 Mã số 39153655
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.