FANDOM


D/D Brownie
 • Nhật:
  ディー
  ディー
  ブラウニー
 • Kana:
  ディー
  ディーブラウニー
 • Romaji: Dī Dī Buraunī
 • Việt: Biệt Giới - Nữ Hướng Đạo
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

3 CG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

Giới hạn Dao động

2

2
Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ lên sân của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ Vùng Dao động của bạn trong Thế Công.
2
[ ]
Nếu lá này đã được Triệu hồi Dao động từ Bộ bài Phụlượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Quái thú Dao động trong Vùng Dao động của bạn; Hi sinh lá này và 1 quái thú "D/D", và nếu bạn làm thế, Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.
CÔNG / 0   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Hiệu ứng Dao độngMô tả
Anh D/D Brownie If a monster is Special Summoned from the Extra Deck to your field: You can Special Summon this card from your Pendulum Zone in Attack Position.If this card was Pendulum Summoned from the Extra Deck this turn: You can target 1 Pendulum Monster in your Pendulum Zone; Tribute this card and 1 "D/D" monster, and if you do, Special Summon that target.
Nhật ①:自分フィールドのエクストラデッキからモンスターが特殊召喚された場合に発動できる。このカードを攻撃表示で特殊召喚する。このカードがエクストラデッキからの(ペンデュラム)召喚に成功したターンに、自分の(ペンデュラム)ゾーンの(ペンデュラム)モンスター1体を対象として発動できる。このカードと自分フィールドの「DD」モンスター1体をリリースし、対象のモンスターを自分フィールドに特殊召喚する。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.