FANDOM


D/D Berfomet
  • Nhật: DDバフォメット
  • Kana: ディーディーバフォメット
  • Romaji: DīDī Bafometto
  • Việt: Biệt Giới - Quỷ Có Cánh
Khác:
D/D Baphomet
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

4 CG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D" bạn điều khiển mà có Cấp, trừ "D/D Berfomet", và tuyên bố Cấp từ 1 đến 8; nó trở thành Cấp đó cho đến hết lượt này, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, trừ các quái thú "D/D".
CÔNG / 1400   THỦ / 1800
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh D/D Berfomet Once per turn: You can target 1 "D/D" monster you control that has a Level, except "D/D Berfomet", and declare a Level from 1 to 8; it becomes that Level until the end of this turn, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "D/D" monsters.
Nhật ①:1ターンに1度、「DDバフォメット」以外の自分フィールドの「DD」モンスター1体を対象とし、1~8までの任意のレベルを宣言して発動できる。そのモンスターはターン終了時まで宣言したレベルになる。この効果の発動後、ターン終了時まで自分は「DD」モンスターしか特殊召喚できない。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.