D/D Berfomet
(ディー)(ディー)バフォメット
DDBerfomet-MP16-EN-R-1E.png
 Tên Việt Biệt Giới - Quỷ Có Cánh
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディーバフォメット
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
バフォメット
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Bafometto
 Tên Nhật (Dịch) D/D Baphomet
 Tên Hàn D()D() 바포메트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1800
 Mã số 19808608
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.