FANDOM


D/D Ark
 • Nhật:
  ディー
  ディー
  アーク
 • Kana:
  ディー
  ディーアーク
 • Romaji: Dīdī Āku
 • Việt: Biệt Giới Chiến Hạm
Khác:
D/D Evil
Hệ

ÁM

Loại
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

0 / 2000

Giới hạn Dao động

1

1
Khi lá này trong Vùng Dao động, và có một lá bài torng Vùng Dao động khác, bạn có thể bỏ qua giới hạn Triệu hồi Dao động.
1

Không rõ[Ghi chú 1]

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Hiệu ứng Dao độngMô tả
Anh D/D Ark When this card is in a Pendulum Zone, and there is a card in the other Pendulum zone, you may ignore the Pendulum Summons scale.Không rõ
Nhật このカードがPゾーンに存在しもう一方のPゾーンにカードが存在する場合P召喚のスケールを無視できるGhi chú

 1. Khi dùng Hiệu ứng Dao động của lá này, chỉ 1 quái thú được Triệu hồi Dao động.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.