D/D/D Super Doom King Dark Armageddon
(ディー)(ディー)(ディー)(ちょう)()()(おう)ダークネス・ヘル・アーマゲドン
DDDSuperDoomKingDarkArmageddon-BLLR-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ Khải Huyền Hắc Ngục Đế Armageddon
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
ちょう
おうダークネス・ヘル・アーマゲドン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
ちょう
おう
ダークネス・ヘル・アーマゲドン
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Chō Shiiō Dākunesu Heru Āmagedon
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Super Death Great King Darkness Hell Armageddon
 Tên Hàn D()D()D() 초사위왕다크니스 헬 아마게돈
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM.png
 Hạng sao 8 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 1
 Loại Fiend / Xyz / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 3000
 Mã số 18897163
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.