FANDOM


D/D/D Super Doom King Bright Armageddon
 • Nhật:
  ディー
  ディー
  ディー
  ちょう
  おう
  ホワイテスト・ヘル・アーマゲドン
 • Kana:
  ディー
  ディー
  ディー
  ちょう
  おうホワイテスト・ヘル・アーマゲドン
 • Romaji: DīDīDī Chō Shiiō Howaitesuto Heru Āmagedon
 • Việt: Biệt Giới Quỷ Khải Huyền Bạch Ngục Đế Armageddon
Khác:
D/D/D Super Death Great King Whitest Hell Armageddon
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Đồng bộ
Giới hạn Dao động

1

1
Các Quái thú Đồng bộ bạn điều khiển không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài. Đối thủ không thể chọn mục tiêu các Quái thú Đồng bộ bạn điều khiển bởi hiệu ứng bài.
1
[ ]

Các hiệu ứng của quái thú bạn điều khiển không thể bị phủ nhận. Nếu một (số) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; đối thủ chọn 1 Quái thú Dao động họ điều khiển, và tất cả quái thú khác họ điều khiển bị phủ nhận hiệu ứng, cho đến lần kế tiếp một (số) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt.
CÔNG / 3500   THỦ / 3000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Hiệu ứng Dao độngMô tả
Anh D/D/D Super Doom King Bright Armageddon Synchro Monsters you control cannot be destroyed by battle or card effects. Your opponent cannot target Synchro Monsters you control with card effects.
The effects of monsters you control cannot be negated. If a monster(s) is Normal or Special Summoned: You can activate this effect; your opponent chooses 1 Pendulum Monster they control, and all other monsters they control have their effects negated, until the next time a monster(s) is Normal or Special Summoned.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.