FANDOM


D/D/D Super Doom King Bright Armageddon
(ディー)(ディー)(ディー)(ちょう)()()(おう)ホワイテスト・ヘル・アーマゲドン
DDDSuperDoomKingBrightArmageddon-BLLR-EN-UR-1E
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ Khải Huyền Bạch Ngục Đế Armageddon
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
ちょう
おうホワイテスト・ヘル・アーマゲドン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
ちょう
おう
ホワイテスト・ヘル・アーマゲドン
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Chō Shiiō Howaitesuto Heru Āmagedon
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Super Death Great King Whitest Hell Armageddon
 Tên Hàn D()D()D() 초사위왕 화이티스트헬 아마게돈
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Fiend / Synchro / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 3000
 Mã số 72402069
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.