FANDOM


D/D/D Oracle King d'Arc
(ディー)(ディー)(ディー)(しん)(たく)(おう)ダルク
DDDOracleKingdArc-SP17-EN-C-1E
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Sấm Ngữ Vương d'Arc
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
しん
たく
おうダルク
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
しん
たく
おう
ダルク
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Shintakuō Daruku
 Tên Hàn D()D()D() 신탁왕다르크
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2000
 Mã số 82956492
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.