D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
(ディー)(ディー)(ディー)(かい)()(おう)アビス・ラグナロク
DDDOblivionKingAbyssRagnarok-OP04-EN-SR-UE.png
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Lãng Đế Địa Ngục Ragnarok
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
かい
おうアビス・ラグナロク
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
かい
おう
アビス・ラグナロク
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Kaichiō Abisu Ragunaroku
 Tên Hàn D()D()D() 괴치왕 어비스라그나로크
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 5
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 3000
 Mã số 74069667
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.