FANDOM


D/D/D Human Resources
(ディー)(ディー)(ディー)(じん)()(けん)
DDDHumanResources-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Nhân Lực
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディーの
じん
けん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
の人
じん
けん
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī no Jinjiken
 Tên Hàn D()D()D()의 인사권
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 72648577
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.