D/D/D Gust King Alexander
  • Nhật: DDD疾風王アレクサンダー
  • Kana: ディーディーディーしっぷうおうアレクサンダー
  • Romaji: DīDīDī Shippūō Arekusandā
  • Việt: Biệt Giới Quỷ - Phong Vương Alexander
Hệ

PHONG

Cấp sao

7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

Loại Hiệu ứng

[ ]
Một lần trong lượt, khi một (số) quái thú "D/D" được Triệu hồi Đặc biệt, trừ lá này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Một lần trong lượt, khi lá này tiêu diệt một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; tiêu diệt mục tiêu đó.
CÔNG / 2500   THỦ / 2000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh D/D/D Gust King Alexander Once per turn, when a "D/D" monster(s) is Special Summoned, except this card: You can target 1 "D/D" monster in your Graveyard; Special Summon that target. Once per turn, when this card destroys an opponent's monster by battle: You can target 1 monster your opponent controls; destroy that target.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.