FANDOM


D/D/D Gust High King Alexander
(ディー)(ディー)(ディー)(しっ)(ぷう)(だい)(おう)エグゼクティブ・アレクサンダー
DDDGustHighKingAlexander-COTD-EN-R-1E
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Phong Thượng Vương Alexander
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
しっ
ぷう
だい
おうエグゼクティブ・アレクサンダー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
しっ
ぷう
だい
おう
エグゼクティブ・アレクサンダー
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Shippūdaiō Eguzekutibu Arekusandā
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Gust High King Executive Alexander
 Tên Hàn D()D()D() 질풍대왕 이그제큐티브 알렉산더
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 06766208
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.