D/D/D Flame King Genghis
(ディー)(ディー)(ディー)(れっ)()(おう)テムジン
DDDFlameKingGenghis-CT13-EN-SR-LE.png
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Hỏa Vương Temujin
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
れっ
おうテムジン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
れっ
おう
テムジン
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Rekkaō Temujin
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Flame King Temujin
 Tên Hàn D()D()D() 열화왕 테무진
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1500
 Mã số 74583607
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.