D/D/D Flame High King Genghis
(ディー)(ディー)(ディー)(れっ)()(だい)(おう)エグゼクティブ・テムジン
DDDFlameHighKingGenghis-SOFU-EN-C-1E.png
 Tên Việt  Biệt Giới Quỷ - Hỏa Thượng Vương Genghis
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
れっ
だい
おうエグゼクティブ・テムジン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
れっ
だい
おう
エグゼクティブ・テムジン
 Tên Nhật (rōmaji) Dīdīdī Rekkadaiō Eguzekutibu Temujin
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Flame High King Executive Temujin
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2400
 Mã số 16006416
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.