D/D/D Duo-Dawn King Kali Yuga
(ディー)(ディー)(ディー)(そう)(ぎょう)(おう)カリ・ユガ
DDDDuoDawnKingKaliYuga-SP17-EN-C-1E.png
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Song Minh Đế Kali Yuga
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
そう
ぎょう
おうカリ・ユガ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
そう
ぎょう
おう
カリ・ユガ
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Sōgyōō Kari Yuga
 Tên Hàn D()D()D() 쌍효왕 칼리 유가
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM.png
 Hạng sao 8 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 3000
 Mã số 15939229
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.