FANDOM


D/D/D Dragonbane King Beowulf
(ディー)(ディー)(ディー)(こく)(りゅう)(おう)ベオウルフ
DDDDragonbaneKingBeowulf-SDPD-EN-UR-1E
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Ương Long Đế Beowulf
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
こく
りゅう
おうベオウルフ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
こく
りゅう
おう
ベオウルフ
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Kokuryūō Beourufu
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Cruel Dragon King Beowulf
 Tên Hàn D()D()D() 극룡왕 베어 울프
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 08463720
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.