FANDOM


D/D/D Doom King Armageddon
(ディー)(ディー)(ディー)()()(おう)ヘル・アーマゲドン
DDDDoomKingArmageddon-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ Khải Huyền Đế Armageddon
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
おうヘル・アーマゲドン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
おう
ヘル・アーマゲドン
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Shiiō Heru Āmagedon
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Death Great King Hell Armageddon
 Tên Hàn D()D()D() 사위왕 헬 아마게돈
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 4
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 1000
 Mã số 47198668
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.