D/D/D Cursed King Siegfried
(ディー)(ディー)(ディー)(じゅ)(けつ)(おう)サイフリート
DDDCursedKingSiegfried-SDPD-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Nguyền Huyết Vương Siegfried
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
じゅ
けつ
おうサイフリート
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
じゅ
けつ
おう
サイフリート
 Tên Nhật (rōmaji) Dīdīdī Juketsuō Saifurīto
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Cursed Blood King Siegfried
 Tên Hàn D()D()D() 주혈왕 사이프리트
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2200
 Mã số 44852429
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.