D/D/D Contract Change
(ディー)(ディー)(ディー)(けい)(やく)(へん)(こう)
DDDContractChange-MP16-EN-C-1E.png
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Thay Đổi Khế Ước
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディーの
けい
やく
へん
こう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
の契
けい
やく
へん
こう
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī no Keiyaku Henkō
 Tên Hàn D()D()D()의 계약변경
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 00811734
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.