FANDOM


D/D/D Chaos King Apocalypse
(ディー)(ディー)(ディー)(きょく)()(おう)カオス・アポカリプス
DDDChaosKingApocalypse-SDPD-EN-UR-1E
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Minh Triết Hỗn Đế Apocalypse
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
きょく
おうカオス・アポカリプス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
きょく
おう
カオス・アポカリプス
 Tên Nhật (rōmaji) Dīdīdī Kyokuchiō Kaosu Apokaripusu
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Ultimate Wisdom King Chaos Apocalypse
 Tên Hàn D()D()D() 극지왕 카오스 어포컬립스
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 4
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 2000
 Mã số 83303851
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.