FANDOMD/D/D/D Super-Dimensional Sovereign Emperor Zero Paradox
 • Nhật:
  ディー
  ディー
  ディー
  ディー
  ちょう
  げん
  とう
  おう
  ゼロ・パラドックス
 • Kana:
  ディー
  ディー
  ディー
  ディー
  ちょう
  げん
  とう
  おうゼロ・パラドックス
 • Romaji: DīDīDīDī Chōjigen Tō'ō Zero Paradokkusu
 • Việt: Thần Biệt Giới Quỷ - Siêu Cực Không Gian Hoàng Đế Nghịch Lý Bất Tại
Loại
Cấp sao

12 ★★★★★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

3000 / 3000

Loại Hiệu ứng

Lá này không thể được Triệu hồi Thường, nhưng có thể được Triệu hồi Đặc biệt khi bạn Triệu hồi Dao động quái thú "D/D/D", và tổng giá trị Giới hạn Dao động của bạn vượt qua Cấp của lá này. Khi lá này được Triệu hồi Đặc biệt, bạn có thể hủy tất cả lá bài khác trên sân.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh D/D/D/D Super-Dimensional Sovereign Emperor Zero Paradox This card cannot be Normal Summoned, but can be Special Summoned when you Pendulum Summon a "D/D/D" monster, and the combined value of your Pendulum Scales exceeds this card's Level. When this card is Special Summoned, you can destroy all other cards on the field.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.