FANDOM


D.D. Telepon
テレポン(ディー).(ディー).
DDTelepon-PHSW-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana) テレポン
ディー.
ディー.
 Tên Nhật (Chuẩn) テレポンD
ディー
.D
ディー
.
 Tên Nhật (rōmaji) Terepon Dī Dī
 Tên Nhật (Dịch) Telepon D.D.
 Tên Hàn 텔레폰 D.D.
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1800
 Mã số 51701885
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.