FANDOM


Dấu Liên kết

LinkMarkersanime
Dấu Liên kết trong anime.

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

リンクマーカー

Rōmaji

Rinku Mākā

Bản dịch tiếng Nhật

Link Marker

Tiếng Anh

Link Arrow

Một Dấu Liên kết (リンクマーカー, Rinku Mākā, Link Marker), hay là Link ArrowTCG, là một bộ các chỉ số độc nhất của các Quái thú Liên kết, được dùng để đánh dấu các Điểm Liên kết của chúng. Số Liên kết của Quái thú Liên kết sẽ bằng với số lượng Dấu Liên kết mà nó có. Dấu Liên kết được thể hiện bằng đường mũi tên đỏ lan tỏa viền xung quanh khung hình của Quái thú Liên kết.

Vùng Quái thú mà Dấu Liên kết chỉ vào được xem là Điểm Liên kết của Quái thú Liên kết đó, khi ấy những quái thú chiếm chỗ trong Điểm Liên kết đó sẽ xem như được liên kết với (số)Quái thú Liên kết mà (các)Dấu Liên kết chỉ vào những Vùng đó. Quái thú Dung hợp, Quái thú Đồng bộ, Quái thú Xyz, và Quái thú Liên kết có thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ lên các Vùng Quái thú Chính nếu chúng là Điểm Liên kết.

Link Arrows are not card effects, so links remain even if the effects of a Link Monster are negated. If a Link Monster is treated as an Equip Card, it is no longer a Link Monster and its Link Arrow is not applied.

Tạo hình

Dấu Liên kết Không-Dấu Liên kết
LM-TopLeft LM-Top LM-TopRight
LM-Left LM-Right
LM-BottomLeft LM-Bottom LM-BottomRight
LM-TopLeft2 LM-Top2 LM-TopRight2
LM-Left2 LM-Right2
LM-BottomLeft2 LM-Bottom2 LM-BottomRight2

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.