FANDOM


Cynet Universe
  • Nhật: サイバネット・ユニバース
  • Romaji: Saibanetto Yunibāsu
  • Việt: Mạng Lưới Vũ Trụ
Khác:
Cybenet Universe
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Field.svg Môi trường

Loại Hiệu ứng

Tất cả Quái thú Liên kết bạn điều khiển tăng 300 CÔNG. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; xáo trộn nó vào Bộ bài. Nếu lá này trên sân bị hủy bởi một hiệu ứng bài: Gửi tất cả quái thú trong Vùng Quái thú Phụ vào Mộ.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Cynet Universe All Link Monsters you control gain 300 ATK. Once per turn: You can target 1 monster in the GY; shuffle it into the Deck. If this card on the field is destroyed by a card effect: Send all monsters in the Extra Monster Zones to the GY.
Nhật サイバネット・ユニバース ①:自分フィールドのリンクモンスターの攻撃力は300アップする。②:1ターンに1度、自分または相手の墓地のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを持ち主のデッキに戻す。③:フィールドのこのカードが効果で破壊された場合に発動する。EXモンスターゾーンのモンスターを全て墓地へ送る。
Saibanetto Yunibāsu


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.