FANDOM


Cynet Storm
サイバネット・ストーム
CynetStorm-SDPL-EN-C-1E
 Tên Việt Bão Táp Mạng Ảo
 Tên Nhật サイバネット・ストーム
 Tên Nhật (rōmaji) Saibanetto Sutōmu
 Tên Nhật (Dịch) Cybenet Storm
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 42461852
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.