FANDOM


Cynet Refresh
  • Nhật: サイバネット・リフレッシュ
  • Romaji: Saibanetto Rifuresshu
  • Việt: Tịnh Hóa Mạng Lưới
Khác:
Cybenet Refresh
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Khi một quái thú Mạng Ảo tuyên bố tấn công: Tiêu diệt nhiều nhất có thể các quái thú trong Vùng Quái thú Chính, và nếu bạn làm thế, trong Giai đoạn Kết thúc của lượt này, Triệu hồi Đặc biệt nhiều nhất có thể các Quái thú Liên kết Mạng Ảo trong số các quái thú bị tiêu diệt đó trong Mộ lên sân của người sở hữu chúng. Khi đối thủ kích hoạt một hiệu ứng quái thú: Bạn có thể trục xuất lá này từ Mộ của bạn; các Quái thú Liên kết Mạng Ảo bạn điều khiển miễn nhiễm với hiệu ứng bài (trừ của chính chúng) cho đến hết lượt này.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Cynet Refresh When a Cyberse monster declares an attack: Destroy as many monsters in the Main Monster Zones as possible, and if you do, during the End Phase of this turn, Special Summon as many Cyberse Link Monsters among those destroyed monsters in the GY as possible to their owner's fields. When your opponent activates a monster effect: You can banish this card from your GY; Cyberse Link Monsters you control are unaffected by card effects (except their own) until the end of this turn.
Nhật ①:サイバース族モンスターの攻撃宣言時に発動できる。お互いのメインモンスターゾーンのモンスターを全て破壊する。このターンのエンドフェイズにこの効果で破壊したサイバース族リンクモンスターを可能な限り、墓地から持ち主のフィールドに特殊召喚する。②:相手モンスターの効果が発動した時、墓地のこのカードを除外して発動できる。自分フィールドのサイバース族リンクモンスターはターン終了時まで、自身以外のカードの効果を受けない。


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.