FANDOM


Cynet Recover
サイバネット・リカバー
CardBack
 Tên Việt Phục Hồi Mạng
 Tên Nhật サイバネット・リカバー
 Tên Nhật (rōmaji) Saibanetto Rikabā
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác