FANDOM


Cynet Defrag
  • Nhật: サイバネット・デフラグ
  • Romaji: Saibanetto Defuragu
  • Việt: Mạng Lưới Chống Phân Rã
Khác:
Cybenet Defrag
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Equip.svg Trang bị

Kích hoạt lá này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Mạng Ảo Cấp 4 trở xuống trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó trong Thế Thủ, và nếu bạn làm thế, trang bị lá này cho nó. Khi lá này rời sân, tiêu diệt quái thú đó. Một lần trong Trận đấu, nếu lá này ở trong Mộ của bạn, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng nêu trên bằng cách trả một nửa Điểm Gốc của bạn.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Cynet Defrag Activate this card by targeting 1 Level 4 or lower Cyberse monster in your GY; Special Summon it in Defense Position, and if you do, equip this card to it. When this card leaves the field, destroy that monster. Once per Duel, if this card is in your GY, you can activate the above effect by paying half your LP.
Nhật ①:自分の墓地のレベル4以下のサイバース族モンスター1体を対象としてこの効果を発動できる。そのモンスターを守備表示で特殊召喚し、このカードを装備する。このカードがフィールドから離れた時にそのモンスターは破壊される。②:このカードが墓地に存在する場合、デュエル中に1度だけ、LPを半分払ってこのカードの①の効果を発動できる。


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.