FANDOM


Cyclone Boomerang
サイクロン・ブーメラン
CycloneBoomerang
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 29612557
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho "Elemental HERO Wildheart". Nó nhận thêm 500 điểm Tấn công. Khi quái thú được trang bị lá bài này bị tiêu diệt bởi hiệu ứng và gửi vào Mộ bài: Tiêu diệt tất cả bài Phépbài Bẫy trên sân chơi, sau đó gây ra cho đối phương 100 điểm thiệt hại với mỗi bài Phép/bài Bẫy bị tiêu diệt bởi hiệu ứng trên.
English Description
Equip only to "Elemental HERO Wildheart". It gains 500 ATK. When the equipped monster is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Destroy all Spell and Trap Cards on the field, then inflict 100 damage to your opponent for each Spell/Trap Card destroyed by this effect.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.