FANDOM


Cyclone Blade
旋風剣(サイクロンブレード)
CycloneBlade-LCGX-EN-C-1E
 Tên Việt Gươm Bão Tố
 Tên Nhật (Kana)
旋風剣
サイクロンブレード
 Tên Nhật (Chuẩn) 旋風剣
サイクロンブレード
 Tên Nhật (rōmaji) Saikuron Burēdo
 Tên Hàn 싸이크론 블레이드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 22147147
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.