Cyberse Wizard
  • Nhật: サイバース・ウィザード
  • Romaji: Saibāsu Wizādo
  • Việt: Phù Thủy Mạng Ảo
Hệ

QUANG

Cấp sao

4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

Loại Hiệu ứng

[ ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thế Công do đối thủ điều khiển; chuyển nó về Thế Thủ, và nếu bạn làm thế, trong phần còn lại của lượt này, các quái thú bạn điều khiển không thể tấn công, trừ khi tấn công quái thú đó, còn nếu một quái thú Mạng Ảo bạn điều khiển tấn công một quái thú Thế Thủ, gây thiệt hại chiến đấu xuyên giáp cho đối thủ.
CÔNG / 1800   THỦ / 800
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Cyberse Wizard Once per turn: You can target 1 Attack Position monster your opponent controls; change it to Defense Position, and if you do, for the rest of this turn, monsters you control cannot attack, except to attack that monster, also if a Cyberse monster you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.
Nhật サイバース・ウィザード ①:1ターンに1度、相手フィールドの攻撃表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを守備表示にする。この効果で守備表示にしたターン、自分のモンスターは対象のモンスターしか攻撃できず、自分のサイバース族モンスターが対象の守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ相手に戦闘ダメージを与える。
Saibāsu Wizādo

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.