FANDOM


Cyberse Enchanter
サイバース・エンチャンター
CyberseEnchanter-20TH-JP-OP
 Tên Việt Bùa Chú Sư Mạng Ảo
 Tên Nhật サイバース・エンチャンター
 Tên Nhật (rōmaji) Saibāsu Enchantā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 2400 / 3
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.