FANDOM


Cyberse Cache
  • Nhật: サイバース・キャッシュ
  • Romaji: Saibāsu Kyasshu
  • Việt: Bộ Trữ Mạng Ảo
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Nếu bạn điều khiển quái thú Mạng ẢoCÔNG hiện tạo khác với CÔNG gốc của nó: Rút 2 lá.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Cyberse Cache If you control a Cyberse monster whose current ATK is different from its original ATK: Draw 2 cards.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.