FANDOM


Cyberse Beacon
  • Nhật: サイバース・ビーコン
  • Romaji: Saibāsu Bīkon
  • Việt: Quang Đăng Mạng Ảo
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Nếu bạn đã nhận thiệt hại trong chiến đấu hoặc bởi một hiệu ứng bài của đối thủ ở lượt này: Thêm 1 quái thú Mạng Ảo Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt "Cyberse Beacon" mỗi lượt.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Cyberse Beacon If you took damage by battle or by an opponent's card effect this turn: Add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cyberse Beacon" per turn.
Nhật このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。①:戦闘または相手の効果で自分がダメージを受けたターンに発動できる。 デッキからレベル4以下のサイバース族モンスター1体を手札に加える。


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.