FANDOM


Cybernetic Revolution
サイバネティック・レボリューション
CyberneticRevolution-DP20-JP-OP
 Tên Việt Cơ Giới Khởi Chiến
 Tên Nhật サイバネティック・レボリューション
 Tên Nhật (rōmaji) Saibanetikku Reboryūshon
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.