FANDOM


Cyber Shield
サイバー・ボンテージ
CyberShield
Nhóm liên quan Harpie
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 63224564
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho "Harpie Lady" hoặc "Harpie Lady Sisters". Nó tăng thêm 500 ATK.
English Description
Equip only to "Harpie Lady" or "Harpie Lady Sisters". It gains 500 ATK.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.