FANDOM


Cyber Shadow Gardna
サイバー・シャドー・ガードナー
CyberShadowGardna-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Cái Bóng Hộ Pháp Cơ Giới
 Tên Nhật サイバー・シャドー・ガードナー
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Shadō Gādonā
 Tên Hàn 사이버 섀도우 가드너
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 90440725
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.