FANDOM


Cyber Blader
サイバー・ブレイダー
CyberBlader
Nhóm liên quan Cyber Girl
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 2100/800
Mã số 10248389
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
"Etoile Cyber" + "Blade Skater"
Triệu hồi Dung hợp của lá này chỉ có thể được thực hiện với những Nguyên liệu Dung hợp ghi phía trên. Khi nào đối phương chỉ điều khiển 1 quái thú, lá này không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu. Khi nào đối phương chỉ điều khiển 2 quái thú, nhân đôi ATK của lá này. Khi nào đối phương chỉ điều khiển 3 quái thú, lá này sẽ vô hiệu hiệu ứng Bài Phép, BẫyQuái thú Hiệu ứng của đối phương.
English Description
"Etoile Cyber" + "Blade Skater"
A Fusion Summon of this card can only be conducted with the above Fusion Material Monsters. While your opponent controls only 1 monster, this card cannot be destroyed by battle. While your opponent controls only 2 monsters, double this card's ATK. While your opponent controls only 3 monsters, negate the effects of your opponent's Spell, Trap, and Effect Monsters.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.